hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
kultúra [kiállítás]  2020. június 12. péntek   16:15
nincsen hozzászólás

szerző: 12qper
Derkó 2020 | Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása


  A jár­vány­ügyi ve­szély­hely­zet­re való te­kin­tet­tel a Mű­csar­nok már­ci­us 17-től ha­tá­ro­zat­lan időre be­zárt. A ki­ál­lí­tás je­len­leg nem lá­to­gat­ha­tó.
  
  Online tárlat és virtuális séta.
  
  A Der­kovits Gyula festő-és gra­fi­kus­mű­vész­ről el­ne­ve­zett ösz­tön­dí­jat mű­vész­kö­rök­ben év­ti­ze­dek óta Derkó­nak ne­ve­zik. A díjra a 35. élet­évü­ket be nem töl­tött mű­vé­szek pá­lyáz­hat­nak, és leg­fel­jebb három egy­mást kö­ve­tő évben nyer­he­tik el. Az ösz­tön­díj össze­ge havi brut­tó 200.000 Ft. A pá­lyá­zók mű­ve­it az Em­be­ri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­ma által fel­kért füg­get­len szak­mai zsűri bí­rál­ja el, amely éven­te 26 mű­vészt dí­jaz­hat, sok­szor nehéz dön­té­sek és ko­moly viták során. A több mint 200 je­lent­ke­ző al­ko­tó közül kell ki­vá­lasz­ta­ni, kik­nek a pá­lyá­ja ígé­re­tes, vagy kik azok, akik­nek me­rész pró­bál­ko­zá­sai, újító öt­le­tei tá­mo­ga­tás­ra ér­de­me­sek. A pá­lyáz­ta­tás és pá­lyá­zat­ke­ze­lés fel­ada­ta­it a MANK Ma­gyar Al­ko­tó­mű­vé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft. végzi.
  
  Az 1955-ben ala­pí­tott ösz­tön­díj fő kül­de­té­se, hogy se­gít­se a fi­a­tal, pá­lya­kez­dő mű­vé­sze­ket, anya­gi tá­mo­ga­tást nyújt­va a meg­él­he­tés­hez, hogy a mű­vé­szek az al­ko­tói fo­lya­ma­tok­ra kon­cent­rál­has­sa­nak. Emel­lett a Derkó az élet­pá­lya során el­ső­ként kap­ha­tó ál­la­mi ki­tün­te­tés, mely presz­tízst je­lent, sőt, be­lé­pőt a nagy­be­tűs mű­vész­vi­lág­ba, egy­faj­ta „stage pass”-t a pá­lyá­hoz. Az ösz­tön­díj el­nye­ré­se fe­le­lős­ség, mind a díjat oda­íté­lő bírák, mind az azt el­nye­rő mű­vé­szek ré­szé­ről. A „der­kós” éve(ke)t jól kell tudni hasz­nál­ni­uk a fi­a­tal mű­vé­szek­nek, hogy el­hí­va­tá­su­kat meg­erő­sít­ve, a ké­sőb­bi­ek során is a pá­lyán ma­rad­va ki­bon­ta­koz­tat­has­sák mű­vé­sze­tü­ket. A „der­kó­sok­ra” fel­fi­gyel­het­nek a mű­vé­szet­tör­té­né­szek, a ga­lé­ria­tu­laj­do­no­sok és a gyűj­tők.
  
  A zsű­ri­zés fo­lya­ma­ta után meg­va­ló­su­ló, a Mű­csar­nok­ban meg­ren­de­zett ki­ál­lí­tás évek óta a friss ösz­tön­dí­ja­sok be­mu­tat­ko­zá­sá­nak je­len­tős fó­ru­ma. A tár­lat egy­faj­ta vá­lo­ga­tott se­reg­szem­le, amely­ből új utak in­dul­hat­nak, cso­por­tos vagy ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­si fel­ké­ré­sek­kel. Az idei ki­ál­lí­tás új­sze­rű­sé­ge, hogy a Der­kovits-ösz­tön­dí­ja­sok be­mu­tat­ko­zá­sa a II. Kép­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon tár­lat­tal egy idő­ben zaj­lik. Így a már be­fu­tott mű­vé­szek a pá­lyá­ju­kon most in­du­lók­kal egy idő­ben lát­ha­tó­ak a Mű­csar­nok­ban.
  
  ki­ál­lí­tók: Al­másy Ivor | Ámmer Gergő | Ber­kes Ádám Csa­nád | Ber­náth Dá­ni­el | Éles Ló­ránt | Gosz­to­la Kitti | Gú­gy­e­la Tamás | Gu­lyás And­rea Ka­ta­lin | Jagi­cza Pat­rí­cia Linda | Kin­cses Előd Gyula | Kiss Dá­ni­el | Ko­pacz Kund Lász­ló | Má­ri­ás Ist­ván aka Hor­ror Pista | Mel­ko­vics Tamás | Nagy Karol | Pa­rá­da Zol­tán | Ré­vész Anna | Rózsa Luca Sára | Schul­ler Judit Flóra | Sipos Bog­lár­ka | Sü­ve­ges Rita | Szabó Fran­cis­ka | Szabó Meny­hért | Sztruh­ár Zsu­zsa | Tran­ker Kata | w. Hor­váth Tibor
  
  Ku­rá­tor: Fa­za­kas RékaSzólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2021. január 27.
Deep Purple klasszikusokkal, Ian Paice Budapesten (A38 Hajó - Budapest)
2021. február 16.
The Dead Daises Glenn Hughes-zal, 2021. Barba Negra
2021. április 16.
Jethro Tull – The Prog Years 21
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Nekünk a ´gyönyörű´ ´Duna´ Budapest? - elemzés a ´100 szóban Budapest´ pályázataiból
Szép új világ? Magyarország egy kivételes hely. Legyünk mi is azok!
Vásáry Tamás nagyszabású produkcióval készül az Ómagyar Mária-siralom centenáriumára
Ingyenes kiállítás nyílik Montse Valdés képeivel
Hobo: Halj meg és nagy leszel - Nyárzáró est
SÁNDY / KONOK – Metszéspontok | Családtörténeti kiállítás
Kihirdették a Central European String Quartet
II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon
 kiemelt 
The Dead Daises Glenn Hughes-zal, 2021. Barba Negra
  
Újabb fejezetéhez érkezett a Dead Daisies története, ami a korábbiaknál is kalandosabb éveket ígér

Fleshgod Apocalypse, Ex Deo 2021
Deep Purple klasszikusokkal, Ian Paice Budapesten
Jethro Tull – The Prog Years 21
Pineapple Thief az A38-on
 friss hozzászólások 

Turin Horse címmel debütál a Bengal rockprojekt videoklipje (1)
Interjú Kalapács Józseffel (2)
Insomnium, The Black Dahlia Murder (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 j.j. abrams    life of pi    noel gallagher    radare    abraham lincoln    krinolin    crazy town    amputated    gary lightbody    long distance calling    anchor    the gaslight anthem    devilfire    alice ricciardi    riverside    cadaveres    skyforger    alight    divine damnation    counterparts    győri andrea éva    monolith    dio    tracer    kerekes anna  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2021 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!