hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
kultúra [program]  2010. október 1. péntek   12:17
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Október a Reformáció Hónapja - programsorozat
2010. október

  Misszióra, hitünk bátor megvallására, meghirdetésére bíztat bennünket a XVIII. századi énekünk az idei reformációi ünnepségek kapcsán. Erre az ébresztésre napjainkban is nagy szükség van, mert sokszor bizony alszik bennünk a hívő lélek. A hit pedig olyan ajándék, amit nem sajátíthatunk ki, nem privatizálhatunk. Hitünk bár a Szentlélek ajándéka, amely azonban Isten népének tanúságtételén keresztül: szülői, nagyszülői hitoktatói, igehirdetői, lelkigondozói bizonyságtételen keresztül jut el hozzánk legtöbbször. Mert: Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?... Így van megírva: Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (Róm.10,14-16). Sokan vannak, akik a mi kedves jövetelünkre, bátor bizonyságtételünkre, a jó hír elmondására várnak s ezen múlik gondolataiknak átformálódása, érzéseiknek megszentelődése, életük nagy fordulata. Ehelyett sokszor hamis tapintatból, hamis békességet szolgálva elaltatjuk, majd pedig eltitkoljuk hitünket még legközelebbi szeretteink elől is.
  
  Mert alvó lelkek nem csak a holtak világában vannak, hanem az élők közösségében is. Sokszor tehernek tűnik a lelki magasság, komolyság, tisztaság. Olykor mulasztásaink vagy tetteink miatt furdal a lelkiismeret. Ilyenkor altatjuk a lelket, hogy ne zavarja otthonosságunkat a többség felszínes, lelketlen világában. Ennek az altatásnak azonban életveszélyes következménye az, hogy egyszer csak arra ébredünk, hogy elvesztettük a kapcsolatot a valóság igazi értelmével, az élet igazi értékeivel, a felelős cselekvés igényével és végül létünk céljával és alapjával, a Szentlélek Úristennel is. A bizonyságtévő léleknek nem csak a mások hite, hanem a saját hitünk éltetése érdekében is bátran meg kell szólalnia.
  
  Az Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat ez évi jelszava a címben idézett éneksor. Célja pedig a Krisztusban hívők ébresztése azért, hogy megnyilatkozzanak, tanukká legyenek, hitüket bátran megvallják szóban és tettben egyaránt. Sokakban él még a hit lelke, a hívő lélek, de valahol nagyon mélyen elaltatva. Olyan már, mintha nem is volna. Nem tesz bizonyságot szeretetről, reménységről, megbocsátásról és különösen nem Isten szeretetéről, jóságáról, irgalmáról, kegyelméről. Nem hirdeti az Evangéliumot, a Jóhírt, s általában a jónak lehetőségét, létjogosultságát és égető szükségességét. Elaltatott lélekkel maradnak el a szép gondolataink, maradunk el mi magunk és szeretteink először a templomi közösségekből, aztán a kulturális és a baráti közösségekből is.
  
  Ébredj bizonyságtévő lélek! szól hozzánk a buzdítás. Ébredj, még nem késő s ébressz, még van mit, még van kit! Sokan vannak, akiknek éppen a mi bizonyságtételünkre, a mi szeretetünkre van szüksége, hogy ráébredjenek, hogy nekik is szól Isten Krisztusban megjelent kegyelme. A hit hallásból van. A hallásnak pedig az éber és bátran bizonyságot tevő lelkek szavaira, tetteire, megnyilatkozásaira van szüksége. Az ilyen lelki ébredést hozó reformáció nem csak a XVI. században volt szükséges és lehetséges, hanem ma is az.
  
  Az Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat ennek a szükségnek és lehetőségnek kíván eleget tenni a helyi rendezvényekkel és a központi rendezvényekkel egyaránt. Hiszem, hogy sok száz olyan egyházi, gyülekezeti eseményre kerül sor a hónapban, amelyek mind ébreszthetnek. Isten áldása kísérje ezeket. E füzetben ezek közül azokat ajánljuk mindannyiuk figyelmébe, amelyeket az Ökumenikus Tanács szervez és azokat, amelyekről hírt kaptunk. Szóljon hát ezeken az ünnepségeken is messze hangzóan és lelkünkben mélyrehatóan a tanúságtételre való buzdítás
  
  Ébredj bizonyságtévő lélek! A várfalakra őrök álljanak,
  Kik bátran szólnak, s harcra készek, ha éj borul le vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerteszét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét.
  
  Bóna Zoltán
  85 éves a Theologiai Szemle

  
  Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitó ünnepsége
  
  2010. október 1. 14:00az Ökumenikus Tanács kápolnájában
  
  Program:
  
  Nyitó áhítat
  Igét hirdet Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke.
  A liturgiában a református, evangélikus, baptista és metodista egyház főpásztorai szolgálnak.
  
  Kulturális diákprogram
  Baár-Madas Református Gimnázium
  
  Ó jöjj, élő Lélek háromszólamú kánon
  Da pacem Domine háromszólamú kánon
  J. S. Bach: G-dúr csellószvit/ Menüett 1-2 és Gigue altfurulya: Péntek Dániel
  Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről Bálint Zádor
  Bernard Andres: Pavanne hárfa: Luzsicza Fanni
  Még ma még Jézus hív háromszólamú kánon
  
  Tematikus és zenés bizonyságtételek
  Énekel Czabán Angelika, gitáron kísér Kovács Zsuzsanna
  
  A Theologiai Szemle alapítása 85 éves évfordulójának megünneplése
  
  Reinitz Béla: Alázatosság langy esője és Szelíd esti imádság
  Bevezető: Kádár Zsolt, a Szerkesztőbizottság elnöke
  Bocsásd meg Úristen...
  Teológiai szemlélődés a bölcsésztudományban: Petrőczi Éva
  J.S.Bach: Isten, ó, míly nagy jóságod
  Teológiai szemlélődés a műszaki tudományban: Patkó Gyula
  J.S.Bach: Gigue
  Teológiai szemlélődés a politikatudományban: Szászfalvi László
  Gárdonyi Zoltán: Dávid hálaéneke nagy veszedelem után
  
  Az ünnepséget koszorúzás és a Himnusz eléneklése zárja.
  
  A programot vezeti Bóna Zoltán főtitkár
  
  Pécsi Reformációi Missziói Napok
  Október 2-3.

  
  Program:
  
  Ökumenikus Női Találkozó
  Baptista Imaház, október 2. 09:00-15:00 óra
  Ünnepi beszédet mond: Elizabeth Mittelstädt a Lydia folyóirat alapító főszerkesztője
  Szolgálattevők: A gyülekezet énekkara, Macher Ágnes, P. Tóthné Szakács Zita, Svébisné Juhász Márta, Sztupkai Mihályné, Pintér Márta, Kovács Gézáné
  
  A Missziói Világkonferencia centenáriumának megünneplése
  Belvárosi Református templom, október 2. 16:00-18:00 óra
  
  Köszöntő, nyitóáhítat:
  Peterdi Dániel esperes, egyházkerületi főjegyző
  
  Előadások és korreferátumok:
  Edinburgh Az egyház globális helyzete 1910-2010.
  Gonda László (református) Kránitz Mihály (római katolikus)
  A Missziói és Egység Eredmények és kihívások a misszióban
  Pintér Márta (evangélikus) Papp János (baptista)
  A látható egység ma A Magyar Református Egyház létrejötte
  Kovács Krisztián (református) Kalota József (ortodox)
  
  Moderátor:
  Bóna Zoltán, református lelkész, főtitkár
  
  Ökumenikus Zenés Istentisztelet
  Evangélikus templom, október 2. 19:00 óra

  Igét hirdet:
  Szebik Imre ny. ev. püspök az Ökumenikus Tanács elnöke
  
  Vasárnap, október 3-án vendég igehirdetők szolgálnak a pécsi gyülekezetekben.
  
  Reformációi gálaest
  Október 17-én 17:00 órakor

  
  Budapest Uránia Nemzeti Filmszínház
  
  Program:
  
  A Baptista Központi Énekkar műsora
  Közreműködik: Révész László és Tóth Sámuel
  Vezényel: Berkesi Sándor
  
  Brahms: Német requiem IV. tétel
  
  Köszöntő
  Szebik Imre ny. püspök a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke
  
  Ünnepi gondolatok
  Ébredj Bizonyságtévő Lélek - Novotny Zoltán sportújságíró, a PRÚSZ elnöke
  
  A Baptista Központi Énekkar műsora
  Közreműködik: Virágh András Gábor
  Vezényel: Berkesi Sándor
  
  Szokolay Sándor Farkas András: Egri zsoltár
  Bárdos Lajos Ady Endre: Az Úr érkezése
  Vajda János Balassi Bálint: Adj már csendességet
  
  Közös éneklés Berkesi Sándor vezetésével
  
  Ó, bárha lángod fellobogna,
  S ébredne föl sok nemzet fényinél,
  Ó, bár sok szolga sarlót fogva,
  Aratna, mígnem leborul az éj!
  Urunk, e roppant, ért vetésre nézz:
  A munka sok, a munkás oly kevés!
  
  Küldd útra hírnökid csapatját,
  És adj erő onnan felül nekik,
  Hogy veszni a pogányt se hagyják,
  És szerteűzzék sátán seregit.
  Országod jöjjön el minél előbb,
  Hirdetve szent neved dicséretét!
  
  szünet
  
  Szavalat
  Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus - Soós Andrea előadóművész
  
  Népdalcsokor - Takács Éva népdalénekes
  
  Felébredtem Istenem álmomból alföldi egyházi népének
  Fújnak a fellegek Somogy megye felől dunántúli népdal
  Siralmas ez világ moldvai egyházi népének
  Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom moldvai egyházi népének
  Könyörülj méltósággal moldvai egyházi népének
  
  Madách Imre Az ember tragédiája
  Záró keretszín az Evangélium Színház előadásában
  Rendező Udvaros Béla
  
  Műsorvezető Bényi Ildikó
  
  Az est folyamán a Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai adnak segítő szolgálatot.
  
  október 31. 15:30
  Reformációi megemlékezés

  
  Budapest
  Reformációi Emlékpark - Városligeti fasor Bajza u. sarok
  
  Program:
  
  Hívogatás fúvószenével - Az Üdvhadsereg zenekara
  
  Fanfár -Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes
  
  Áhítat - Szebik Imre ny. evangélikus püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke
  
  Kulturális műsor - A Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai
  
  Ünnepi beszéd - Lengyel Anna szerkesztő-riporter, egyházkerületi felügyelő
  
  Virágelhelyezés az emlékművön. A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.
  
  Országos Reformációi Istentisztelet és Orgonakoncert
  
  Október 31. 17:00
  
  Budapest Deák téri evangélikus templom
  
  Igét hirdet Szabó István református püspök
  Előadást tart Ittzés János evangélikus püspök
  A liturgiát az Ökumenikus Tanács tagegyházainak főpásztorai végzik.
  
  A zenei szolgálatot az Evangélikus Egyház Országos Fúvósszolgálata és a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes adja
  Johann Gyula és Kovács Zalán vezetésével.
  
  18:00 Orgonakoncert
  20:00 Reformációi könnyűzenei koncert Budapest Deák téri evangélikus templom
  
  Közreműködik
  A Szélrózsa Band
  
  További programok:
  
  október 1.

  
  Ébredj bizonyságtévő lélek
  Október a Reformáció Hónapja Ünnepélyes megnyitó
  85 éves a Theologiai Szemle
  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kápolnája
  XI., Magyar tudósok krt. 3.
  14:00
  
  Gárdonyi Hajna és Karasszon Dezső. hangversenye a Bethesda Kórház javára
  Zuglói Evangélikus templom
  XI. Lőcsei út 32.
  18:00
  
  Lemle Zoltán Jézus a mi Urunk és Megváltónk c. kötetének bemutatója
  Garay J. Gimnázium díszterme
  Szekszárd, Szent István tér 7-9.
  19:30
  
  Decsi Kiss János grafikai kiállításának megnyitója
  Garay J. Gimnázium díszterme
  Szekszárd, Szent István tér 7-9.
  19:30
  
  október 2.
  
  A céltudatos gyülekezet
  Ökumenikus Női Találkozó
  Előadást tart Elizabeth Mittelstädt a Lydia c. folyóirat szerkesztője
  Baptista Imaház
  
  Ökumenikus bibliaóra Bodnár Ákos
  Arany Alkony Idősek Otthona
  XV. Bánkút u. 67-69.
  15:30
  
  Edinburghi Centenáriumi Konferencia
  Belvárosi Református templom
  Pécs, Szabadság utca 35.
  16:00
  
  Ökumenikus Zenés Istentisztelet
  Belvárosi Evangélikus templom
  Pécs, Dischka Gy. u. 6.
  19:00
  
  október 3.
  
  Ünnepi istentisztelet az Irgalmas Samaritánus Színjátszó Csoport közreműködésével
  Nyíregyháza-Kertv. Ref. templom
  Nyíregyháza, Kazinczy utca 4.
  10:30
  
  Családi nap a teremtésvédelem jegyében
  Soli Deo Gloria Közösségi Ház
  Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
  15:00
  
  október 4.
  
  Teremtési Ünnepkör
  Római Katolikus Háló központja
  V. Ferenciek tere 9, belső udvar
  18:00
  Pécs, Bokor utca 52.
  09:00
  
  október 7.
  
  Az elfelejtett asszony Kálvin János felesége c. előadás Békefy Lajos Református gyülekezeti ház
  Szekszárd, Bezerédj u. 3.
  18:00
  
  október 8-10.
  
  Protestáns Cserkészek Fóruma Ichthüsz Közösség
  BEREKFÜRDŐ, Nyírségi Egyházmegye Üdülője
  17:00
  
  október 9.
  
  Kálvin hatása a metodista mozgalomra
  Metodista Egyházközpont
  III. Kiscelli u. 73.
  10:00
  
  Ökumenikus bibliaóra Paskai László
  Arany Alkony Idősek Otthona
  XV., Bánkút u. 67-69.
  15:30
  
  október 10.
  
  Ünnepi istentisztelet: 450 éves a Veszprémi Református Egyházközség
  Református nagytemplom
  Veszprém, Dózsa Gy. u. 22
  10:00
  
  Zenés áhítat Orlando Énekegyüttes
  Református Újtemplom
  Veszprém, Kálvin János park 1.
  15:00
  
  Teremtési ünnep és ünnepkör
  Rákoskeresztúri Evangélikus templom
  XVII. Bakancsos utca 5.
  15:00
  
  A Rajkó Zenekar jótékonysági hangversenye a Lepramisszió javára
  Bp-Batthyány téri Szent Anna templom
  I. Batthyány tér 7.
  16:00
  
  Orgonazenés áhítat
  Bp-Kálvin téri Református templom
  IX. Kálvin tér 7.
  18:00
  
  október 15.
  
  Áldjad az Úr nevét ünnepi koncert
  Evangélikus templom
  Maglód, Sugár utca 79.
  18:00
  
  október 16.
  
  Ökumenikus bibliaóra Szabó István
  Arany Alkony Idősek Otthona
  XV. Bánkút u. 67-69.
  15:30
  
  október 17.
  
  Tebenned bíztunk istentiszt., koncert
  Református templom
  Maglód, Sugár út 20.
  10:30
  
  Reformációi Gálaest
  Uránia Nemzeti Filmszínház
  VIII. Rákóczi u. 21.
  17:00
  
  október 19.
  
  Jézus Krisztus szerepe a teremtés és fenntarthatóság szolgálatában
  Református Kollégium
  Debrecen, Kálvin tér 16.
  10:00
  
  október 22.
  
  Millisits Máté: Kálvin János időszerűsége a Duna mentén
  Óbudai Református gyülekezeti terem
  III. Kálvin köz 4.
  18:00
  
  A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes hangverseny
  Garay J. Gimnázium díszterme
  Szekszárd, Szent István tér 7-9.
  19:00
  
  Tillai szerzői est a 80 éves Tillai Aurél karnagy köszöntése
  Garay J. Gimnázium díszterme
  Szekszárd, Szent István tér 7-9.
  19:30
  
  október 23.
  
  Az ajándékok ökumenikus megosztása
  Evangélikus-Református templom
  XI. Németvölgyi út 138.
  14:30
  
  Ökumenikus bibliaóra Gáncs Péter
  Arany Alkony Idősek Otthona
  XV. Bánkút u. 67-69.
  15:30
  
  október 24.
  
  Ünnepi hangverseny Koncz János Zeneiskola
  Evangélikus templom
  Sárvár, Sylvester J. u.3.
  9:30
  
   Reformáció Konfirmáció konfirmandusok bemutatkozó szolgálata
  Evangélikus templom
  Maglód, Sugár utca 79.
  10:30
  
  Bélyegkiállítás:Zene bélyegeken Erkel év
  Evangélikus gyülekezeti terem
  Sárvár, Sylvester J. u.3.
  11:00
  
  Zuglói Zenés Esték Szívemnek kősziklája: Pesterzsébeti Ref. Vegyeskar
  Zuglói Evangélikus templom
  XIV. Lőcsei út 32.
  18:00
  
  J.S. Bach H-moll mise
  Bp-Deák téri Evangélikus templom
  V. Deák tér 4.
  18:00
  
  Zenés Irodalmi Est Petrőczi Éva és Csörsz R. István szolgálatával
  Soli Deo Gloria Közösségi Ház
  Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
  18:00
  
  október 25.
  
  Tarts meg, Urunk, szent Igédben! reformációi istentisztelet
  Evangélikus templom
  Maglód, Sugár utca 79.
  18:00
  
  október 26.
  
  Tarts meg, Urunk, szent Igédben! reformációi istentisztelet
  Református templom
  Maglód, Sugár út 20.
  18:00
  
  október 28.
  
  Zsoltáros istentisztelet Kálvin Kórus
  Bp-Kálvin téri Református templom
  IX. Kálvin tér 7.
  18:00
  
  október 29.
  
  Szűcs Ferenc előadása Kálvinról
  Óbudai Református gyülekezeti terem
  III. Kálvin köz 4.
  18:00
  
  Lemle Zoltán Jézus a mi Urunk és Megváltónk c. kötetének bemutatója
  Közösségi Ház
  Váralja, Kossuth L. u. 100.
  18:00
  
  Decsi Kiss János grafikai kiállítása
  Közösségi Ház
  Váralja, Kossuth L. u. 100.
  18:00
  
  október 30.
  
  Ökumenikus bibliaóra Bóna Zoltán
  Arany Alkony Idősek Otthona
  XV. Bánkút u. 67-69.
  15:30
  
  Lőrincz Katalin orgonakoncertje
  Soli Deo Gloria Közösségi Ház
  Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
  18:00
  
  október 31.
  
  Reformációi Ünnepély.
  Református templom
  Sárvár, Várkerület u. 7.
  10:00
  
  Református-evangélikus istentisztelet
  Evangélikus templom
  Takácsi, Petőfi u. 50.
  10:00
  
  Ökumenikus Istentisztelet
  Református templom
  Szekszárd, Kálvin tér 12-14.
  10:00
  
  Istentisztelet
  Unitárius templom
  Debrecen, Hatvan u. 24.
  10:00
  
  Istentisztelet
  Bartók Béla Unitárius Egyházközség
  IX. Hőgyes Endre u. 3.
  10:00
  
  Evangélikus-Református Istentisztelet
  Református templom
  Maglód, Sugár út 20.
  10:30
  
  Sylvester J. emlékművének koszorúzása
  Nádasdy Vár parkja
  Sárvár, Várkerület 1.
  11:00
  
  Istentisztelet ünnepi műsor
  Unitárius templom
  Füzesgyarmat, Széchenyi utca 13.
  11:00
  
  Istentisztelet
  Unitárius templom
  V. Nagy Ignác u. 2-4.
  11:00
  
  Református-evangélikus istentisztelet
  Evangélikus templom
  Homokbödöge, Kossuth L. u. 49.
  14:00
  
  A Reformáció ünneplése
  Református templom
  Gyúró, Rákóczi u. 27.
  15:00
  
  Winter Erzsi templomos fényképei
  Református gyülekezeti terem
  Gyúró, Rákóczi u. 27
  16:30
  
  Reformációi Megemlékezés
  Reformációi Emlékpark
  Bp., Városligeti fasor Bajza utca sarok
  15:30
  
  Országos Reformációi Istentisztelet
  Bp-Deák téri Evangélikus templom
  V. Deák tér 4.
  17:00
  
  Orgonakoncert
  Bp-Deák téri Evangélikus templom
  V. Deák tér 4.
  18:00
  
  J.S. Bach Kantate BWV 3.
  Harai Levente SJ előadása
  Bp-Németajkú Református templom
  V. Hold utca 18-20
  18:00
  
  Ünnepi istentisztelet és megemlékezés
  Református templom
  Mezőnagymihály, Kossuth Lajos u. 70.
  18:00
  
  Kálvin emléktábla koszorúzás
  Református parókia
  Mezőnagymihály, Kossuth Lajos u. 70.
  18:30
  
  Reformációi Könnyűzenei koncert
  Bp-Deák téri Evangélikus templom
  V. Deák tér 4.
  20:00Szólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2020. május 8.
Joe Satriani - 2020.05.8. Budapest, Barba Negra Track
Joe Satriani a Barba Negra Track-ben
2020. június 8.
Black Veil Brides a Budapest Parkban
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Kosovo mon Amour – háborús trash hat részben
Derkó 2020 - Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása
Haydn, Beethoven és Chopin művei Alekszej Vologyin zongoraestjén a Müpában
Kozmosz-szösz
Új bemutató a Centrál színházban
N É Z Ő P O N T O K - Telek Balázs kiállítása
Rost Andrea, Vigh Andrea és Kelemen Barnabás koncertje a Zeneakadémia Nagytermében
Nagy kedvencek és igazi kuriózumok a Régizene Fesztiválon
 kiemelt 
Carl Palmer’s ELP Legacy az A38-on
  
Carl Palmer, minden idők egyik legnagyobb elismerésnek örvendő dobosa küldetésének tartja, hogy újabb és újabb generációkkal ismertesse meg azt a komplex és különleges progresszív rockzenét, amit egykori zenekara, az Emerson, Lake & Palmer alkotott

Joe Satriani a Barba Negra Track-ben
A CONCERTO Music bemutatja: The Epic Apocalypse Tour 2020
Pineapple Thief- 2020. 11.10.
HOBO 75
 friss hozzászólások 

Exopop: A szakadék mélyén (1)
Végighallgatható a Lemurian Folk Songs új lemeze (1)
Legéndy Jácint: Földalatti Oltár (Kalligram Kiadó, 2019) (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 dragonforce    fuck your pride    arsis    sear bliss    élek és szeretek    smashed face    fred durst    the order of apollyon    waking the cadaver    architect    rhapsody of fire    csak szexre kellesz    atomic playboyz    jex thoth    the killers    the pills    fran palermo    stúdió galéria    eric bana    the dead lay waiting    az adósság    jex thoth    this gift is a curse    livesound    rózsakő  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2020 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!