hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
kultúra [kiállítás]  2018. január 15. hétfő   04:39
nincsen hozzászólás

szerző: Pjotr
Török Richárd emlékkiállítása Műcsarnokban
Megnyitó: 2018. ja­nu­ár 18. csü­tör­tök 17h

  Kö­szön­tőt mond:
  
  Szegő György, a Mű­csar­nok mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja
  és Tóth Ba­lázs, Vas­vár város pol­gár­mes­te­re
  
  A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja:
  
  Far­kas Ádám Kos­suth- és Mun­ká­csy-díjas szob­rász­mű­vész,
  a Ma­gyar Mű­vé­sze­ti Aka­dé­mia el­nök­sé­gi tagja
  
  Török Ri­chárd szob­rá­sza­ta egye­dül­ál­ló je­len­ség a ma­gyar mű­vé­szet­ben. Le­zárt és időt­len élet­mű, me­lyet al­ko­tó­ja a 20. szá­zad utol­só ne­gye­dé­ben, egy kul­túr­po­li­ti­kai és ideo­ló­gi­ai ér­te­lem­ben egy­aránt szét­tar­tó, konf­lik­tu­sok­kal ter­helt idő­szak­ban kö­vet­ke­ze­te­sen épí­tett fel. Az át­lát­ha­tó és át­jár­ha­tó világ em­be­re volt. Min­den mun­ká­ja a maga tel­jes­sé­gé­ben, mély­sé­gé­ben és össze­tett­sé­gé­ben iz­gat­ta. Köl­tő­ink­ről, író­ink­ról, a ma­gyar és egye­te­mes kul­tú­rát, tör­té­nel­met ala­kí­tó és gaz­da­gí­tó sze­mé­lyi­sé­gek­ről min­tá­zott szob­rai plasz­ti­ka­i­lag rend­kí­vül ár­nyal­tak, meg­je­le­ní­tő ere­jük le­nyű­gö­ző. 1985-ben Lon­don­ban, a Bar­bi­can kul­tu­rá­lis köz­pont­ban ál­lí­tot­ták föl a mű­vész Bar­tók Béla bronz­ba ön­tött mell­szob­rát. Nemes fe­lü­le­tek és emel­ke­dett­sé­get árasz­tó meg­je­le­nés jel­lem­zi, a Bar­tók-féle „csak tisz­ta for­rás­ból” gon­do­lat plasz­ti­kai meg­fe­le­lő­je. Má­tyás ki­rály vi­seg­rá­di szob­ra (1988) a te­kin­télyt pa­ran­cso­ló, erős, de meg­fá­radt ural­ko­dó­ról be­szél. Kos­suth és Szé­che­nyi szob­ra New York­ban, a ma­gyar ENSZ pa­lo­tá­ban áll, mind­ket­tő rend­kí­vü­li meg­szó­lí­tó erő­vel bír. A ki­ál­lí­tá­son össze­vet­het­jük az ereje tel­jé­ben lévő, eu­ró­pai ér­ték­rend­ben gon­dol­ko­dó zse­ni­á­lis po­li­ti­kus és az el­me­gyógy­in­té­ze­tet meg­járt „leg­na­gyobb ma­gyar” vo­ná­sa­it; egyi­ken sem ta­lá­lunk hamis pá­toszt.
  
  Török Szent Ist­ván alak­já­ba sű­rí­tet­te mind­azt, amit tisz­telt és ér­ték­nek tar­tott. Első ki­rá­lyunk a leg­na­gyobb pél­da­kép, Ist­ván műve, meg­va­ló­sí­tott esz­méi szá­má­ra a leg­főbb er­köl­csi mér­ték. Ál­lam­ala­pí­tónk áb­rá­zo­lá­sai több­nyi­re a kon­zer­va­tív köz­íz­lés­nek kö­ve­tik, annak igye­kez­nek meg­fe­lel­ni, he­ro­iz­must és mél­tó­sá­got hor­doz­nak. Török azon­ban nem a köz­íz­lés alá, hanem elé po­zi­ci­o­nál­ta szob­ra­it. Au­to­nóm módon je­le­ní­tet­te meg az első ki­rályt és szen­tet a ma­gyar tör­té­ne­lem­ben.
  
  A Györ­köny­ben meg­va­ló­sult II. vi­lág­há­bo­rús bronz em­lék­mű ka­tar­ti­kus erejű, bronz­ba ön­tött me­men­tó. Szűk­sza­vú, döb­be­ne­tes él­mény a ke­reszt for­mát öltő cson­kult kar, a vég­ső­kig el­kín­zott bo­ros­tás arc, a ha­lott ka­to­na le­zárt szeme. Gyolccsal kör­be­csa­var­va a krisz­tu­si szen­ve­dé­sek­re em­lé­kez­tet. Nem lát­juk az el­eset­tek és hősök áb­rá­zo­lá­sá­nak meg­szo­kott pá­to­szát. A mű II. vi­lág­há­bo­rús em­lék­mű szob­rá­sza­tunk egyik leg­őszin­tébb al­ko­tá­sa.
  
  Utol­só műve a Be­fe­je­zet­len Ma­don­na (1992). Az anya szen­ve­dé­se immár be­le­nyug­vás­sá ne­me­se­dik, a fáj­da­lom át­jár­ja lé­nyét. Erőt­le­nül ölébe hulló ke­zé­vel tart­ja gyer­me­két. Első pil­lan­tás­ra ezt és így lát­juk. Szob­rá­szi ere­jé­nek kö­szön­he­tő­en át­él­jük a pieta tel­jes él­mé­nyét, noha a gyer­me­ket Török Ri­chárd már nem ké­szít­het­te el. 1993 ja­nu­ár­já­ban vá­rat­la­nul tá­vo­zott kö­zü­lünk. Szü­lei több mint tíz éven át el­tö­kél­ten igye­kez­tek he­lyet ta­lál­ni a mű­ve­i­nek. Hit­tek abban, hogy a művek köz­zé­té­te­lén ke­resz­tül ta­lál­nak a mű­vé­sze­té­hez méltó el­he­lye­zést. Vas­vár vál­lal­ta a meg­tisz­te­lő fel­ada­tot, hogy egy em­lék­mú­ze­um­ban fe­le­lős­ség­gel őrzi és be­mu­tat­ja a mű­ve­ket.
  
  Be­ne­dek Ka­ta­lin
  
  Ku­rá­to­rok: Ben­dek Ka­ta­lin és Mayer Ma­ri­an­naSzólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 programajánló: 
2018. június 29.
King Crimson Budapesten!
2018. július 1.
Alice In Chains a Budapest Parkban!
2018. július 2.
Több mint tíz év után tér vissza hozzánk önálló koncertre az élő legenda – a Budapest Park színpadán Billy Idol!
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Elégia - Huszárik Zoltán rajzai
LocusFocus
Európai óriásturnéja után 24 ingyenes koncertet ad itthon a Fesztiválzenekar
Balázs János- 30 év, 18 koncert
Auer Trió - Beethoven összes - 2. koncert
Margó Irodalmi Fesztivál
Acéphale - Nemzetközi kiállítás az Art Quarter Budapestben
Mahler online – élőben Fischer Ivánnal és a BFZ-vel!
 kiemelt 
Fekete Zaj
  
Feltámadt a Fekete Zaj: augusztusban jön a megújult fesztivál! Idén nyáron ismét jelentkezik a Fekete Zaj Fesztivál, a mátrafüredi Sástó mellett

Il Divo - Timeless Tour
Jethro Tull 50th Anniversary - Tour Budapest 2019
Rockmaraton a Szalki-szigeten
Nazareth: 50-es jubileum az A38-on
 friss hozzászólások 

A rock ötven árnyalta - The Dead Daisies (1)
Satyricon, Suicidal Angels (3)
Könyvtárban forgatott klipet az Emma Undressed (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 deti picasso    the wall street    bakay marci    mantra    finntroll    run for power    bryan adams    the koffin kats    parkway drive    dark of the moon    winona ryder    bikini    amberian dawn    talizman´s    within the ruins    müller péter sziámi    steve vai    acuna    abracadabra    nicolas cage    powerfest    frames    vesztegzár    madball    white wizzard  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2018 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!